En Dröm

Någonstans på vår jord borde det finnas en plats som ingen kan äga, en plats där varje människa med gott uppsåt och uppriktig ambition skall kunna leva i frihet som en världsmedborgare, med ”sanningen” som den vägledande auktoriteten.

En fredens plats, fylld av harmoni och ömsesidig respekt, där människans kampinstinkt enbart används för att undanröja lidande och olycka, för att övervinna svaghet och okunnighet och för att överkomma begränsningar och oförmåga.

En plats där andliga behov och mänsklig utveckling får företräde framför tillfredsställandet av begär och passioner, jakten efter nöjen och materiella behov.

På denna plats skall barn kunna växa upp och utvecklas med integritet och i kontakt med sina själsliga behov. Människor skall erbjudas utbildning inte med målet att klara examen och få en position utan för att berika existerande kunskapscentra och för att skapa ny kunskap.

I detta samhälle skulle titlar och positioner ersättas av möjligheter att tjäna och organisera samhället. Kroppens behov skulle tillgodoses för alla och envar och intellektuella och andliga behov skulle inte komma till uttryck genom en förstärkning av livets njutningar utan genom att utöka plikter och ansvar.

Konstnärlig skönhet i alla former, måleri, skulptur, musik, litteratur, skall vara tillgänglig för alla. Möjligheten att dela den glädje och inspiration, som konsten tillför, skall begränsas endast av var och ens förmåga och inte av sociala eller ekonomiska förutsättningar.

För i detta idealiska samhälle skall pengar inte längre vara styrande. Individens begåvning skall vara avgörande och inte materiellt välstånd eller social position. Arbete skall inte vara till för att man skall tjäna sitt levebröd utan för att man skall komma till uttryck och utveckla sin kapacitet och sina möjligheter samtidigt som man tjänar hela samhället, vilket i sin tur skall ansvara för var och ens försörjning genom det arbete som individen valt.

I korthet är det en plats där mänskliga relationer, vilka annars nästan alltid uteslutande bygger på konkurrens och tävlan, skall ersättas av relationer med ambitionen att förbättra samhället och av samarbete och sant broderskap.

Världen är till synes inte redo att realisera ett sådant ideal då mänskligheten ännu inte har den nödvändiga kunskapen att förstå och acceptera detta tillstånd eller den oumbärliga medvetna kraft att skapa detta samhälle.

Det är därför jag kallar det för en dröm.